вв
1. ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ


1.1 Автомобилът се предава на Наемателя в перфектно състояние заедно с оборудването, поискано от
КАТ, което се отразява в двустранния приемно-предавателен протокол, неразделна част от този договор, под чиято
условия се извършва връщането на автомобила. Наемателят е длъжен да върне автомобила в същото добро състояние,
към момента, в който автомобилът му е бил доставен, заедно с всички документи; той беше снабден с, по това време
и на място, уговорено в договора за наем, което се отразява в двустранния приемно-предавателен протокол.

1.2 Ако Наемателят не върне автомобила в надлежния срок, той уведомява Наемодателя не по-късно от уговореното
преди час на връщане. При закъснение наемателят заплаща обезщетение, равно на най-много един ден наем.
Наемателят има право да удължи срока на договора за наем за не повече от 48 часа с „по телефона”
забележете. Ако Наемателят не върне автомобила в рамките на два дни след изтичане на наемния период, той е длъжен да
сключи нов договор.

1.3 Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил и повече от два дни след изтичане на срока
договор, без Наемодателят да е бил информиран, се счита за кражба и Наемодателят е длъжен да информира надлежно
властите, като си запазва правата по този договор.

2. ЩЕТИ, НЕДОСТАЦИ, ОБИР, ДРУГИ

2.1 В случай, че автомобилът е бил повреден, има липси, или грабеж на цялото превозно средство или части от него, както и
в случай на счупване на стъкло или пожар, в резултат на небрежност на наемателя, последният е длъжен да обезщети Наемодателя, вкл. да се
покриват разходите за наема на заместващия автомобил, репатриране и ремонт на повредения автомобил,
пропуснатите печалби от наеми. и се определят при подписване на договора, която такса не се възстановява.

2.2 Наемателят заплаща всички щети по долната част на автомобила, колела и джанти, капачки и кражба на касетофон.

2.3 Отговорността на Наемателя към трети лица за вреди, причинени по вина на Наемателя, се покрива от Трети страни
Застраховка гражданска отговорност, до лимита си, освен в случаите по чл. 5.1, 5.2, 5.3 от този договор. Само в случай на
одобрена претенция на застрахователната компания по чл. 19 от Наредбата за задължителното осигуряване, тази отговорност на
наемателя.

2.4 В случай на лиценз, ключовете или номерът на автомобила са откраднати, унищожени или изгубени, наемателят заплаща ан
обезщетение равно на 5 дни наемна такса.

2.5 Choice Rent A Car следва стриктна политика за забрана на пушенето. Глоба за пушене в колата под наем – 60€.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1 Наемната цена се определя на ден, зависи от периода на наемане и е публикуван в Ценоразписа, неразделна част от
този договор. Тя се дължи при предаване на автомобила и подписване на двустранен приемно-предавателен протокол.

3.2 Наемателят е длъжен да внесе депозит, чийто размер е определен, при подписване на договора. След
превозното средство се връща в добро състояние, същата, в която е доставена от Наемодателя, и кое условие е
вписан в двустранния приемно-предавателен протокол, депозитът се освобождава. В случай, че в двустранния протокол от
приемане се записват малки повреди или липси, както и превозното средство се връща с по-малко гориво в резервоара или
по-малко от нивото на горивото, посочено в приемо-предавателния протокол, съответната сума се приспада
от сумата на депозита и остатъка, ако има такъв, ще бъдат освободени.

3.3 Анулация на резервация, която не е предплатена, е безплатна. Анулация на предплатена резервация се дължи на a
50% възстановяване, само ако е направено поне с писмено предизвестие 2 дни преди датата на резервация. По-рано
прекратяването на договора за наем е възможно само с писмено предизвестие 2 дни преди датата на връщане. Ако
автомобилът се връща преди изтичане на половината срок на договора, а 50% дължи се възстановяване. Ако колата бъде върната след полуд
срок на договора, не се дължи възстановяване.


4. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

4.1 Наемодателят носи отговорност за щетите, причинени на Наемателя, или трета страна, в резултат на технически неизправности на
наето превозно средство, доказано от независимо техническо изследване. Разходите по това проучване са за сметка на
страната, в чиято полза не са заключенията на проучването.

4.2 Наемодателят се задължава да достави на Наемателя заместващо превозно средство за периода, според договора за наем
на автомобила по подразбиране.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

5.1 Наемателят се задължава:

а. Да използва автомобила правилно и да се грижи добре за него.

b. При повреда, произшествие или невземане на мерки за локализиране и намаляване на щетите и спасяване на автомобила.

° С. При щети или автомобилна катастрофа, с изключение на малките случаи, да изпълнява изискванията на Закона за движение по пътищата и
Правилника за прилагането му относно съставяне на протоколи и други документи. В рамките на 24 часове след
времето на произшествието/щетата, но не по-късно от края на договора, наемателят е длъжен да информира
наемодателя, съобщаване на всички факти, обстоятелства и други данни /вкл. свидетели и др./ свързани с произшествието,
както и да съдейства изцяло на Наемодателя и на застрахователната компания при изясняване на произшествието и щетите.

5.2 Наемателят няма право:

а. Да използва превозното средство за теглене на друго превозно средство или ремарке, както и за участие в състезания, състезания, обучения,
тестове; да транспортира големи, течност или други товари.

b. Да управлява автомобил след употреба на алкохол, лекарства или други хипнотични лекарства.

° С. Да прехвърля правото на управление на МПС на трето лице и да го използва за пътувания в чужбина.

5.3 Наемателят е длъжен да притежава валидна шофьорска книжка. Една година шофьорски опит е задължителен. 21 години е минимумът
необходима възраст.

5.4 Нарушаването на клаузите по т 5.1-5.3 което е причинило щети, изключва ограничената отговорност и
наемателят дължи пълно обезщетение.

5.5 Наемателят се съгласява по-нататък личните му данни да бъдат предоставени на властите в случай на наказателно или друго обвинение.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1 Всички промени или допълнения към този договор, както и към всеки документ, споменат по-горе и свързан с този договор
трябва да бъдат в писмена форма, за да бъдат валидни. Те трябва да бъдат надлежно подписани от страните или от тяхно упълномощено лице
представители.

6.2 Всички спорове по скл, изменение, промяна или прекратяване на договора се решават по взаимно съгласие,
а ако страните не го направят, спорът се отнася до компетентните органи.

6.3 За всеки случай, който не е уреден в този договор, се прилагат разпоредбите на чл. 228-239 от Закона за задълженията
и задължения, Закона за движение по пътищата и всички други разпоредби на действащото законодателство.Договорът се съставя в два екземпляра, всички с еднаква валидност, по един за всяка страна.
Неразделна част от този договор е двустранният приемно-предавателен протокол.

Безплатна регистрация

Регистрирайте се, за да видите вашите резервации.